Små avlopp

Dokumentation från föredragen finns som länkar i programmet

08.30–09.00 KAFFE och registrering (för nya deltagare)
09.00–09.10 Inledning
Erik Kärrman, Kunskapscentrum Små Avlopp
09.10–09.40 Hur kontrollera små anläggningars funktion?
Ida Sylwan, Kunskapscentrum Små Avlopp

Så har vi tillämpat metoden för funktionskontroll i Falun
Joanna Björkman, Falu kommun

09.40–09.55 Vilken teknikvägledning ska den nationella myndigheten ge?
Maria Hübinette, Havs- och vattenmyndigheten
09.55–10.15 Föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar i Boverkets byggregler? Krav på CE-märkning från 1 juli 2013
Bertil Jönsson, Boverket
10.15–10.30 Frivillig produktcertifiering på gång
Ola Palm, Kunskapscentrum Små Avlopp
10.30–11.00 KAFFE i utställningen
11.00–11.10 Nätverk för kretsloppsarbete och VA-rådgivning
Mats Johansson, Kunskapscentrum Små Avlopp
11.10–11.35 Samma ansvar – nya lösningar! Kretslopp och VA-rådgivning
Martin Gustafsson och Andreas Roos, Uddevalla kommun
11.35–12.00 Recipientens behov styr mot kretsloppslösningar
Bodil Aronsson Forsberg, Kungsbacka kommun
12.00–12.30 Diskussion
Vilka viktiga frågor bör vi arbeta vidare med?
Sammanfattning och avslutning av förmiddagen
12.30–13.30 LUNCH i utställningen
13.30–13.50 Så arbetar Sveriges nya myndighet med små avlopp
Maria Hübinette, Havs- och vattenmyndigheten
13.50–14.10 Små avlopp i Norge – teknik och juridik
Terje Farestveit, Klima og Forurensingsdirektoratet
14.10–14.30 Erfarenheter av nationell lagstiftning för enskilda avlopp
Erkki Santala, Finländska Miljöcentralen, Ymparisto
14.30–15.00 KAFFE i utställningen
15.00–15.20 Små avlopp – ett litet problem i Danmark?
Inge Faldagar, Naturstyrelsen
15.20–15.50 Diskussion
• Hur ska vi samarbeta kring små avlopp i Norden?
• Vilka är de smarta åtgärderna och strategierna?
• Vilka är fallgroparna?
15.50–16.00 Avslutning & sammanfattning av konferensen